Department of Sociology, Peking University

Contact: Yuting Zhou

Science Building No.5, Peking University
5 Yiheyuan Road, Haidian District, Beijing
Beijing
Beijing
100871
China

Tel: +86-10-62751676

Email: yt_zhou@pku.edu.cn

1 job with Department of Sociology, Peking University